ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιχείρηση  Μιχαηλίδης Σ. Μιχαήλ , δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας μηχανημάτων πεπιεσμένου αέρα, μηχανημάτων και υλικών συσκευασίας και ηλεκτρικών εργαλείων. Η διοίκηση της επιχείρησης  Μιχαηλίδης Σ. Μιχαήλ   δεσμεύεται να διαχειρίζεται όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές της δραστηριότητας της με έναν περιβαλλοντικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις. Η επιχείρηση  Μιχαηλίδης Σ. Μιχαήλ  ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και ζητά από τους πελάτες της να κάνουν το ίδιο. Για να το επιτύχει αυτό η επιχείρηση έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες :

Καθιέρωση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με σκοπό να βοηθήσει να μειωθούν συστηματικά οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον.

  1. Καθιέρωση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων για την εκτίμηση, τον έλεγχο και την μείωση των αποβλήτων που προέρχονται από τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της.
  2. Διεξαγωγή λειτουργιών που συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και την νομοθεσία.
  3. Επικοινωνία αυτής της πολιτικής στο προσωπικό, τους συνεργάτες και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  4. Εκπαίδευση του προσωπικού και των υπεργολάβων στις περιβαλλοντικές ευθύνες και διασφάλιση οτι η εκπαίδευση αυτή εφαρμόζεται στην εργασίας τους και στην λήψη αποφάσεων.
  5. Συνεχείς βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης.

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη και κοινοποιείται σε όλους τους εργαζομένους, με σκοπό να τηρούνται αυτοί ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους έναντι του ΣΠΔ.

mixailidis-ergaleia-kavala

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΕΡΚΙ, Εργαλεία Χειρός, Μηχανήματα